• Kort verslag Ledenvergadering 28 oktober 2020

  29 okt 2020
 • Afgelopen woensdag 28 oktober was de halfjaarlijkse Ledenvergadering van Be Quick Dokkum. Ondanks dat de vergadering digitaal was georganiseerd via Microsoft Teams kijken we terug op een geslaagde vergadering. Iedereen ging goed om met de beperkingen maar ook met de (extra) mogelijkheden van het digitaal vergaderen, zodat we alle agendapunten op een goede manier konden afhandelen. Hieronder lees je puntsgewijs een kort verslag van de besproken punten en de genomen besluiten van de Ledenvergadering.Het volledige verslag wordt voorafgaand aan de volgende Ledenvergadering aan de leden aangeboden.

  • Be Quick Dokkum gaat deelnemen aan het Kwaliteit&Performance programma van de KNVB, waarmee we de kwaliteit van onze Jeugdopleiding gaan verbeteren en vastleggen. Sjoerd Radersma licht tijdens de vergadering de achtergrond en opzet toe. Bij een geslaagd traject wordt onze Jeugdopleiding gecertificeerd. We zijn net gestart en hebben een jaar de tijd om het traject af te ronden.
  • Met inzet en middelen van de Club van 50 wordt het toegangshek voor het hoofdveld vernieuwd en verfraaid. Eind van dit kalenderjaar wordt dit gerealiseerd.
  • In het kader van het dossier Sportconcentratie heeft Be Quick samen met andere verenigingen op het Tolhuispark een plan ingediend bij de gemeente(raad). Kees Theissen en Sjoerd hebben in september een gesprek gehad met wethouder De Graaf en de betrokken ambtenaren van de gemeente. Het college van B&W beraadt zich nu op de vervolgstappen, we krijgen hier de komende weken nadere berichten over. De gemeenteraad wil voor 31 december 2020 een uitgewerkt plan voor het Harddraverspark. Onduidelijk is op dit moment de planning voor het Tolhuispark. Er zitten nog veel onzekerheden in dit traject.
  • Door het bestuur wordt onderzoek gedaan naar de investering in LED-verlichting voor de kunstgrasvelden. In deze tijd van Corona gaan de vaste lasten door, dus wordt er ook gekeken naar o.a. besparing van energiekosten op de lange termijn.
  • We hebben besloten om de frequentie van de Ledenvergadering naar jaarlijks te brengen in plaats van twee maal per jaar. Deze jaarlijkse Ledenvergadering vindt vanaf 2021 in het najaar plaats. In elk voorjaar zetten we dan in op een clubbijeenkomst, bijvoorbeeld over clubbeleid, jeugdbeleid of een actueel thema.
  • Tricia van der Velde presenteert tijdens de vergadering met mooie beelden en woorden het seizoensoverzicht 2019-2020.
  • Kees geeft inzicht in de stand van zaken van de sponsorcommissie. Er ligt een grote en belangrijke opgave en er is duidelijk extra menskracht en inzet nodig vanuit de club. Kees doet een dringende oproep mee te denken, mee te werven en aan leden om zich te melden.
  • Het huldigen van jubilarissen is uitgesteld naar een moment dat we elkaar ‘live’ kunnen ontmoeten.
  • Penningmeester Taco van Veen presenteert het financieel jaaroverzicht. Waar we gewend waren aan jarenlange zwarte cijfers, is dat ten gevolge van de Corona-effecten en -maatregelen afgelopen seizoen niet gelukt. Net als zo veel sportverenigingen missen we veel inkomsten. De Kascommissie, dit jaar bestaande uit Marcel Dol en Karel Hellinga, heeft een kascontrole uitgevoerd en de cijfers besproken met een afvaardiging van het bestuur. Ze hebben waardering uitgesproken voor het gevoerde beleid. De Ledenvergadering verleent decharge aan het bestuur.
  • Taco presenteert de begroting 2020-2021. Hierin wordt rekening gehouden met een negatief resultaat. Taco geeft een toelichting. De Ledenvergadering stemt in met de begroting 2020-2021.
  • Bestuursverkiezing: Marten Rottiné en Tricia van der Velde zijn aftredend en niet herkiesbaar. Het bestuur stelt voor om deze posities te laten vervullen door Wim Verwer en Babetta Hellinga. Voor Kees Theissen en Sjoerd Radersma loopt de termijn af, beiden stellen zich herkiesbaar voor in ieder geval een extra jaar. De Ledenvergadering gaat voor de vier benoemingen met applaus akkoord.
  • Na een korte pauze geven Wim en Sjoerd een presentatie over de stand van zaken van de jeugd met het oog op het nieuwe jeugdbeleid. Het document hiervoor is beschikbaar en op te vragen via: secretariaat@bequickdokkum.nl. Hierna is aan de hand van stellingen goed gediscussieerd over het nieuwe Jeugdbeleid: de ambitie, doelstellingen en hoe we gaan werken? Het bestuur zal de inbreng verwerken en een concept beleidsplan voorleggen aan de leden. Suggesties, vragen kunnen naar het hiervoor genoemde mailadres.

  Met vriendelijke groet,

  Het Algemeen Bestuur van CSV Be Quick Dokkum